MULTIDISCIPLINÆR KOMMUNIKATION PÅ FØDEGANGEN

RESUME

MÅLET: At øge kvaliteten af kommunikationen mellem forskellige faggrupper på fødegangen/fødestuen for at eliminere fejl, der kan påvirke udkomnet af fødslen

  • Forsiden af websitet er meget overskuelig. Vi er her i starten af case 5. Vil du se et par videoeksempler fra kurset, så klik i de små firkanter til højre for denne tekst. Nederst på denne side finder du et link, som åbner det samlede kursus.

  • Direktør for Selskab for Patientsikkerhed, Beth Lilja (der oprindelig er obstetrisk overlæge) fortæller om en særlig, og meget uhensigtsmæssig, kommunikationsform kaldet "Hint & Hope".

  • Overlæge Lone Hvidman, Aarhus Universitetshospital, Skejby, er den gennemgående casefortæller. Der krydsklippes mellem Lones fortælling og dramatiserede optagelser fra fødegangen.

  • Hver case indeholder et interview med de medvirkende, hvor de vurderer fødselsforløbet. Interviewet har en høj grad af autencitet og giver mange nuancer, der er velegnede til drøftelse i en kursussammenhæng, på en tværfaglig morgenkonference mv.

Præcis information på et sygehus er alfa & omega for god kvalitet i arbejdet. Det gælder også på fødestuen uanset der er tale om en helt normal fødsel eller en fødsel med komplikationer.

De færreste fødende véd, at jordemødre, fødselslæger og social- og sundhedsassistenter jævnligt træner den multidisciplinære (tværfaglige) kommunikation på særlige kurser, fx teamtræning.

Casebaseret undervisning
Ved hjælp af et nyt website, kan fagfolkene gennemgå fem vidt forskellige fødselscases, hvor kommunikationen på fødestuen går galt. Med vekslende konsekvens for foster (den nyfødte)  og den fødende.

De fem dramatiserede cases er optaget på fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Skejby, og de medvirkende er alle ansatte  på fødeafdelingen. De fødende, og fædrene, spilles af familie/venner.

Mange anvendelsesmuligheder fx. i form af blended learning
Materialet kan fx anvendes af kursisterne enkeltvis eller på morgenkonferencen, hvor lægerne inviterer jordemødrene med og ser en enkelt case, der så danner udgangspunkt for en fælles snak om egne oplevelser. En form for brugerstyret blended learning. 

Læs mere

Kursets omdrejningspunkt er 5 videobaserede cases, hvor fokus er på de fejlkilder der findes i en travlt hverdag på et hospital. Casene stammer fra fødeafdelinger i Danmark og er dramatiserede.

I casene medvirker en række jordemødre og obstetrikere (fødselslæger). Hver case sluttes med interviews med de medvirkende "skuespillere".

Direktør, overlæge Beth Lilja, Selskab for Patientsikkerhed, medvirker ved at sætte caseforløbet ind i en teoretisk og praktisk kommunikationssammenhæng, og giver ideer til hvilke kommunikationsværktøjer, der med fordel kunne have været anvendt.

Målet er, at skærpe bevidstheden om de gode kommunikationsværktøjer og æangsomt få dem indarbejdet i de daglige rutiner på en travl afdeling.

I kurset præsenteres derfor en række værktøjer til kommunikation på hospitaler:
ISBAR er den danske oversættelse og tilpasning af en amerikansk metode til sikker mundtlig kommunikation, som oprindeligt er udviklet til brug i atomubåde, men som efterfølgende er blevet udbredt i det amerikanske hospitalsvæsen.

I: Identifikation af patient (og afsender, hvis der ikke er øjenkontakt)
S: Situation: Kort og præcis fremlæggelse af situationen
B: Baggrund: Den kliniske baggrund
A: Analyse: Afsenders tolkning af ovenstående
R: Rådgivning: Afsender giver eller beder om råd

Metoden anvender en fast, struktureret rækkefølge i forbindelse med mundtlig kommunikation om patienter. Derved skabes en højere grad af sikkerhed for, at alle relevante informationer inddrages i samtalen om patienten, og at kommunikationen er klar og konkret.

Endvidere præsenteres fødselstjeklisten og kirurgisk tjekliste. Fødselstjeklisten er iøvrigt udviklet til Projekt Sikre Fødsler.

De fem dramatiserede cases er optaget på fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Skejby, og de medvirkende fagfolk er alle ansatte  på fødeafdelingen

Deltagere


Produktionen er udført for midler fra KUL-puljen i Region Midtjylland og overlæge Lone Hvidman, Aarhus Universitetshospital, er den bærende kraft i produktionen.

MindMakers har været medforfatter på cases, styret produktionen og udført og redigeret de mange interviews. Fotograf John Kristensen, Center for E-læring Region Midtjylland, har fotograferet/videofilmet og redigeret det øvrige videomateriale.

Center for E-læring i Region Midtjylland har stået for videooptagelser, en del af grafikken og opbygning af websitet.

Vil du vide mere?

Kontakt:
MindMakers Aps
8619 9820, info@mindmakers.dk 

Link og downlooads

Se selve kurset HER (åbner i nyt vindue)

vil du se en PDF-udgave af fødselstjeklisten så klik HER (åbner i nyt vindue)